- Pattira Kindergartem School -

     
  กันยายน 2566  
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
  ดูตารางกิจกรรมเพิ่ม  
 

 

คำขวัญ

อบอุ่นเหมือนบ้าน  พัฒนาการเจริญสมวัย  เพื่อพื้นฐานอนาคตสดใส มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 

ปรัชญา

พัฒนาการดี  มีวินัย  อนามัยสมบูรณ์  เพิ่มพูนวิชาการ

 
ประวัติโรงเรียน 

                  โรงเรียนอนุบาลภัททิราได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความประสงค์ของผู้ปกครอง และชุมชน ให้บุตรหลานได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ในระดับชั้นอนุบาล 1 -3 จากสถานรับเลี้ยงเด็กบ้าน ก.ไก่ ซึ่งเปิดรับเลี้ยงและอบรมเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 4 ปี ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ใบอนุญาต เลขที่ 8/47 และได้รับการประเมินรับรองมาตรฐานในระดับดีมาก ในปี พ.ศ. 2551 และได้รับให้เป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมากว่า 8 ปี

                  โรงเรียนอนุบาลภัททิรา ได้ทำการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอนุบาลหลังใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 และได้รับอนุญาตจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดประเภทสามัญ ระดับปฐมวัยโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบแผนการจัดประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนิสเซอรี่ ถึง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้มีแนวทางในการจัดรูปแบบการเรียนการสอน โดยยึดหลักแนวคิด และหลักการพัฒนานักเรียน แบบองค์รวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา มุ่งจัดประสบการณ์ ส่งเสริมการเล่นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learning by doing) ปลูกฝังให้เกิดความรู้ทั้งด้านทักษะพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมให้เหมาะสมสอดคล้อง กับแนวคิดวัฒนธรรมและสังคมท้องถิ่น จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตนักเรียนให้เป็นคนดีมีความสุข พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไห้กับนักเรียน ให้มีประสบการณ์เต็มศักยภาพเหมาะสมตามวัยให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิสัยทัศน์
 
                  ภายในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนอนุบาลภัททิรา จะเป็นสถาบันการศึกษาในระดับปฐมวัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ อบอุ่น สะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรมชาติผู้เรียนเป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ พัฒนาการสมวัย มีจิตสำนึกในความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม
 
ภารกิจ
 
 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ให้มสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
 2. ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมกับวัย
 3. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีหลากหลาย และผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้
 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน มีนิสัยรักการอ่าน
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า และชื่นชมในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มารยาทความเป็นไทย
 7. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชม ประสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง บ้าน โรงเรียน ชุมชน
 8. จัดสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ อบอุ่น สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมชาติ
 9. จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้มีศรัทธา ในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 10. จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผู้สอนเจ้าของภาษา
 11. จัดกิจกรรมการพูด และการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดนผู้สอนเจ้าของภาษา
 
เป้าหมาย
 
 1. ผู้เรียนมีพัฒนาการ 4 ด้านที่เหมาะสมกับวัย
 2. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และรักการอ่าน
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกรักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและมารยาทดี เหมาะสมกับความเป็นไทย
 4. สภาพแวดล้อมน่าอยู่ อบอุ่น สะอาด ปลอดภัย และในธรรมชาติเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
 5. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 6. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้